WSFI 88.5 FM Catholic Radio

Vocation Harvest: Fr. Bill Zimmer

August 10, 2015

Fr. Bill Zimmer shares his vocation story.